Kontakt

Asa Development Sp. z o.o. 2 Sp. k.
ul. Lubostroń 22
30-383 Kraków

e-mail: biuro@asadevelopment.pl
tel: +48 (12) 357 90 12

poniedziałek - piątek: 10:00 - 16:00

www.facebook.com/ASADevelopmentKrakow

Twój notatnik zobacz zawartość »

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych

Administrator danych

Asa Development Sp. z o.o. 2 Sp. k. adres: ul. Lubostroń 22, 30-383 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505456, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, REGON: 123087773, NIP: 9452178764

 

Kontakt z Administratorem danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

 

Adres e-mail: biuro@asadevelopment.pl

 

Jakie jest źródło Twoich danych osobowych

W AsaDevelopment przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które nam przekazałeś kontaktując się z nami.

Cel przetwarzania

Twoje dane przetwarzamy w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umową z Tobą, a także w celu przekazania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym mamy prawo przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

Czy podanie Danych jest obowiązkowe

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że nie będzie możliwe zrealizowanie Celu przetwarzania.

 

Podstawa prawna przetwarzania

AsaDevelopment przetwarza Twoje dane, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez AsaDevelopment, którym jest np. realizacja umowy z Tobą, dochodzenie naszych roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Przed przetwarzaniem Twoich danych osobowych w innym dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, wystąpimy o Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Odbiorca danych

Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji oraz w bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy Twoje dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w szczególności dostawcom usług zaopatrujących AsaDevelopment w rozwiązania techniczne i organizacyjne tj.: dostawcy usług informatycznych, firmom kurierskim i pocztowym oraz dostawcom usług prawnych, ubezpieczeniowych i doradczych. Zapewniamy, iż inni odbiorcy przetwarzający Twoje dane osobowe w naszym imieniu muszą zawsze podpisać z nami umowę zapewniającą wysoki poziom ochrony Twoich danych osobowych.

 

Przekazywanie Twoich danych do państwa trzeciego albo organizacji międzynarodowych

Spółka nie będzie przekazywał Danych osobowych do państwa trzeciego, poza sytuacjami, w których następuje to na Twój wniosek. AsaDevelopment może przekazać Twoje dane osobom trzecim np. organom Unii Europejskiej w prowadzonych przez nich postępowaniach.

 

Okres przechowywania Twoich danych

Dane osobowe, które przetwarzam przez okres współpracy z Tobą oraz przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeżeli dane osobowe przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody będziemy je przetwarzać do czasu jej cofnięcia. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

 

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

b. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

c. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych pod warunkiem upływu okresów ich uzasadnionego zgodnie z Celem przez nas administrowania,

d. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

e. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

f. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

g. Prawo wniesienia skargi do organu do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Twoje obowiązki informacyjne

W przypadku gdy udostępnisz AsaDevelopment dane osobowe Twoich pracowników, pełnomocników, członków zarządu, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób zwracamy się z prośbą o przekazanie tym osobom informacji zamieszczonych w niniejszej Polityce prywatności oraz o:

a) tym, że ich dane przekazałeś do AsaDevelopment,

b) zakresie danych osobowych tych osób, które nam ujawniłeś.

Pliki cookies

a) Administrator informuje, że podczas korzystania ze stron internetowych Administratora mogą być instalowane krótkie dane informatyczne tzw. „pliki cookies" .

b) Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Usługobiorcy i Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i Użytkowników i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do ich indywidualnych preferencji. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c) Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Usługobiorcy i Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Usługobiorca i Użytkownicy korzystają ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy i Użytkowników.

d) Korzystając ze strony internetowej Administratora, Usługobiorca i Użytkownicy wyrażają zgodę na instalowanie plików cookies, ich przechowywanie w ich urządzeniu końcowym oraz uzyskiwanie dostępu do nich. Mogą oni w każdej chwili określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies w tym wyłączyć opcję przyjmowania plików cookies poprzez zmianę ustawień oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych, w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie końcowe. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

e) Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie Internetowej Instytutu Zdrowia Sofra

Zabezpieczenie danych

a) Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić przekazane mu dane osobowe Usługobiorców i Użytkowników.

b) Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, gwarantujące bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem.

c) Komunikacja pomiędzy urządzeniem Usługobiorcy lub Użytkowników, a serwerem Administratora podczas przetwarzania danych osobowych jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

d) Do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mają dostęp wyłącznie osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych i zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.